fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odprawę rozliczamy tak jak wynagrodzenie

Urzędy nie mają wątpliwości, że pracodawca, który wypłaca zwalnianemu pracownikowi odprawę, powinien ją doliczyć do jego przychodów i potrącić podatek
Jest to bowiem świadczenie rozliczane tak jak pensja ze stosunku pracy. Czy ma do niego zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof)? Przepis ten mówi, że nie zapłacimy podatku od odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Jeśli więc podstawa prawna odszkodowania wynika np. z kodeksu pracy, to powinno być nieopodatkowane. Ale z pewnymi wyjątkami. Opodatkowane są m.in.- określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,- odprawy i odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,- odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym.Jak więc widać, przepis zwalnia od podatku odszkodowan...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA