fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kto określa kryteria przyznawania nagród nauczycielom

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
W regulaminie wynagradzania – akcie prawa miejscowego – nie można uzależniać prawa do nagrody od wydania opinii przez związek zawodowy
6 sierpnia 2011 r. rada miejska w Rajgrodzie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. W przepisach regulaminu określiła m.in., że dodatek funkcyjny przysługujący nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela stażystę.
W ocenie wojewody podlaskiego ta regulacja jest niezgodna z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty nauczyciela. W przepisie tym zawarto delegację dla rady jedynie do określania wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku funkcyjnego. Jak z tego wynika, rada gminy nie ma kompetencji do określania okoliczności, których zaistnienie skutkować będzie utratą dodatku funkcyjnego.
Postępowanie nadzorcze wykazało również, że rada ustaliła, iż godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz w związku z zawieszeniem zajęć trwającym dłużej niż tydzień – traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
Przepisów kompetencyjnych nie można interpretować rozszerzająco
– Zapis taki również nie znajduje umocowania w przepisach karty – wyjaśnia Lidia Stupak, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Uprawnienie rady sprowadza się do ustalania w regulaminie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Ustalenia przez organ gminy, w jakich wypadkach przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nie można uznać za warunek obliczania czy wypłacania tego wynagrodzenia.
Nadzór wojewody zakwestionował również przepisy określające zasady przyznawania nauczycielom nagród burmistrza oraz dyrektora.
Rada miejska zapisała mianowicie w regulaminie, że są one przyznawane po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Tymczasem Karta nauczyciela nie przewiduje współdziałania związku zawodowego w indywidualnych sprawach dotyczących ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości.
Nie ma również podstaw, by takie współdziałanie wprowadzić w formie aktu prawa miejscowego. Regulamin przed jego uchwaleniem jest uzgadniany z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, do czego obliguje ustawa. Nie ma zatem podstaw prawnych do uzależniania przyznania nagrody nauczycielowi od opinii związków zawodowych.
– W doktrynie i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, że przepisy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej takich przepisów oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii – wyjaśnia Lidia Stupak. – Rada, która tych zasad nie przestrzega, musi się liczyć z tym, że uchwałę wojewoda zakwestionuje.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA