fbTrack

Nieruchomości

Anteny satelitarne utrudniają prace

Genowefa Baziuk-Płaska ze Stowarzyszenia Wspólny Dom
Nieznane
Nasza wspólnota mieszkaniowa chce ocieplić budynek, ale nie może zrobić tego prawidłowo, bo niektórzy właściciele mają zamontowane na elewacji i barierkach balkonów anteny satelitarne. Czy wspólnota ma prawo żądać demontażu anten na czas trwania prac? (nazwisko znane redakcji)
Odpowiada Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom
- Wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych nie chce przyjąć do wiadomości, że nie mieszkają w domku jednorodzinnym. Elewacja budynku (podobnie zresztą jak dach), nie stanowi indywidualnej własności żadnego z właścicieli lokali. Jest ona współwłasnością wszystkich właścicieli, czyli wspólnoty mieszkaniowej. A zatem osoba (właściciel lokalu lub lokator), chcąca zainstalować telewizyjną antenę satelitarną, klimatyzator lub inne urządzenie na elewacji budynku (a więc na fragmencie budynku niebędącym jej własnością), powinna uzyskać zgodę właścicieli elewacji. We wspólnocie mieszkaniowej taką zgodę wydaje zarząd wspólnoty. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali, zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Wydanie zgody (lub odmowa) jest czynnością zwykłego zarządu, a zgodnie z art. 22 ust. 1 wspomnianej ustawy, czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
Innymi słowy, zarząd ma pełne kompetencje do decydowania w takich sprawach. Z przykrością należy stwierdzić, że w znakomitej większości przypadków, czy to z powodu niewiedzy, czy też ze względu na brak szacunku dla cudzej własności, osoby dokonujące montażu anten czynią to bez uzyskania zgody właściciela elewacji lub dachu. Odnosi się to nie tylko do budynków wspólnot mieszkaniowych, lecz także do spółdzielczych, komunalnych, zakładowych, a nawet prywatnych. Ponadto należy pamiętać, że w miastach nie tylko właściciele dachów i elewacji powinni wyrazić zgodę na udostępnienie swojej własności na cele montażu anten i innych elementów, lecz także władze architektoniczno-budowlane. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, roboty można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29 (...) 31. Wymienione w art. 29 ust. 2 odstępstwa to m.in.: 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zabytkowych, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią, a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast, 2) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Anteny satelitarne zamontowane na elewacjach budynków (a także klimatyzatory okienne), nie są tablicami i urządzeniami reklamowymi, a jednocześnie wpływają na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy. Ich instalowanie wymaga zatem uzyskania pozwolenia na budowę. Warunkiem przyjęcia przez wydział architektury wniosku o pozwolenie na budowę jest dołączenie do tego wniosku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które musi podpisać właściciel budynku lub osoba występująca w jego imieniu. Jeżeli nie ma istotnych przesłanek do tego, by zabronić lub ograniczyć instalowanie anten satelitarnych na elewacji lub dachu budynku, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub inni właściciele budynku powinni wyrazić zgodę na ich instalowanie w wyznaczonych miejscach. Kiedy na elewacji są już zainstalowane anteny satelitarne, a jednocześnie konieczne jest ich zdemontowanie dla umożliwienia robót elewacyjnych, należy dążyć do uzgodnienia okresu demontażu anten, a także miejsc i sposobu ich ponownego zainstalowania. Gdyby takie uzgodnienia nie były możliwe ze względu na twarde stanowisko właścicieli anten, należy ich wezwać do demontażu z jednoczesnym powiadomieniem władz architektoniczno-budowlanych. W ostateczności należy polecić ekipom remontowym demontaż anten na koszt wspólnoty, obciążając tym kosztem właścicieli zdemontowanego sprzętu. Ponowny montaż byłby dopuszczalny tylko w uzgodnionych miejscach i po pokryciu wszelkich poniesionych wcześniej kosztów demontażu. Ewentualny ponowny montaż bez zezwolenia mógłby pociągnąć za sobą karę nałożoną przez władze budowlane oraz konieczność pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń elewacji spowodowanych montażem anteny.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL