fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Opinia Ministerstwa Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu zachowania na przełomie lat budżetowych środków europejskich na rachunkach beneficjentów

[b]Opinia Ministerstwa Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu zachowania na przełomie lat budżetowych środków budżetu środków europejskich na rachunkach beneficjentów, którzy otrzymali w formie płatności dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem tych środków[/b]
Należy podkreślić, że obecnie obowiązująca [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)[/link] nie przewiduje konieczności zwrotu środków europejskich przekazanych na przełomie lat budżetowych na rachunek beneficjenta. Wskazują na to przepisy Rozdziału 6 ustawy o finansach publicznych – [i]Wykonywanie budżetu środków europejskich[/i] podkreślające odmienny charakter tych środków, z uwagi na specyfikę ich wydatkowania wynikająca z procedur określonych w umowie międzynarodowej lub innych procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w szczególności z umów o dofinansowanie projektu, jak tez systemu realizacji danego programu operacyjnego. Potwierdza to również brzmienie art. 184 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa nie dotyczą środków europejskich.
Jednakże należy zwrócić uwagę na regulacje zarówno ww. ustawy o finansach publicznych, jak i innych aktów prawnych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które mogą mieć wpływ na sposób postępowania z uzyskanymi środkami europejskimi na przełomie roku budżetowego.
Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353367]ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 80, poz. 526, z późn. zm.)[/link] środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej należy ująć w budżecie jako dochody tych jednostek.
Z kolei, zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym, środki otrzymane z poprzednim roku budżetowym i stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego będą miały wpływ na wynik budżetu jednostki.
Przepis art. 263 ustawy o finansach publicznych określa w ust. 1 generalna zasadę, iż niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego i przewiduje od tej zasady w ust. 3 jedynie dwa odstępstwa. Chodzi tu o możliwość ustalenia wykazu wydatków niewygasających, w których organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ująć wydatki związane z realizacją umów:
1) w sprawie zamówienia publicznego,
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.
Jeżeli zatem jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania z udziałem środków europejskich, to organ stanowiący może ująć w wykazie wydatków niewygasających wydatki związane z realizacją tego zadania, ale tylko w przypadkach określonych w art. 263 ust.3.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że o trzymane a niewykorzystane środki należy rozliczyć w terminach i na zasadach określonych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336120]rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. Nr. 223, poz. 1786)[/link].
[i]Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów[/i]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA