fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie odliczymy wartości niezamortyzowanej inwestycji w wynajmowanym lokalu

Jeżeli ustanie związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem i przychodem, nie można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Nie stanowi kosztu podatkowego strata wynikająca z tego, że nie można dalej amortyzować nakładów na najęty lokal, poczynionych jako inwestycja w obcym środku trwałym, która zaistniała w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu - orzekł WSA w Gdańsku w wyroku z 6 czerwca br. (I SA/Gd 114/07).Spółka uznała, że w wypadku przedterminowego rozwiązania umowy najmu lokalu niezamortyzowane nakłady może zaliczyć - jako stratę -do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem organów podatkowych inwestycja w obcym środku trwałym może być rozliczona jedynie przez amortyzację. Natomiast powstała w wyniku niezakończonego procesu amortyzacji strata nie może być kosztem, ponieważ nie jest powiązana z przychodem. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza się w koszty podatkowe strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność na skutek zmiany...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA