fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Zatrudnienie cudzoziemca tylko za zgodą

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wydawane jest na pisemny wniosek pracodawcy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 16 września 2010 r. (II SA/Wa 500/10) przypomniał, kiedy firma musi wystąpić o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.
Jest ono potrzebne wtedy, gdy cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Zezwolenie takie wydaje wojewoda, jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:
- w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej rok poprzedzający złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub
- wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wcześniej.
Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach wojewoda wyda zezwolenie, nawet gdy nie są spełnione warunki. Sąd podkreślił jednak, że organy wydające zezwolenia powinny w tym zakresie udzielać niezbędnych informacji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA