fbTrack

Podatki

Poszkodowany zapłaci PIT od odszkodowania z ugody

Fotorzepa, Mariusz Dąbrowski MD Mariusz Dąbrowski
Od zadośćuczynienia za trwały uszczerbek na zdrowiu, wypłaconego na mocy ugody między sprawcą a poszkodowanym, trzeba zapłacić podatek. Jest to przychód z tzw. innych źródeł
[b]Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2010 r. (IPPB4/415-397/10-4/JS).[/b]
Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która ma otrzymać na konto bankowe rekompensatę za trwały uszczerbek na zdrowiu. Pieniądze zostaną wypłacone na podstawie ugody pozasądowej. A to oznacza, że nie będą zwolnione od podatku. Wszystko dlatego, że ustawodawca wyłączył z katalogu zwolnień te odszkodowania, które zostały wypłacone na podstawie ugody pozasądowej. A tak jest w tym przypadku. Pieniądze otrzymane przez podatniczkę są bowiem efektem ustaleń zawartych między stronami.
Rekompensata ma charakter czysto umowny, a jej wysokość uwzględnia interesy obu stron. Źródłem odszkodowania jest wola stron wyrażona w zawartym porozumieniu. Tymczasem art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] przewiduje wyjątek wyłączający zastosowanie zwolnienia od podatku właśnie do odszkodowań przyznanych na podstawie umów i ugód. W interpretacji izby skarbowej czytamy, że „zadośćuczynienie, analogicznie do odszkodowania, jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Co prawda w doktrynie i judykaturze powszechnym jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą (uszczerbkiem niematerialnym), jednakże tego rodzaju rozróżnienia nie dokonują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie przepisów (...) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie odszkodowania jest tożsame z pojęciem zadośćuczynienia”. Odszkodowanie (zadośćuczynienie) stanowi przychód z innych źródeł. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania są opodatkowane. Niektóre z nich, wymienione w art. 21 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link], korzystają ze zwolnienia od podatku (patrz ramka). Podatnicy muszą jednak pamiętać, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji. Rekompensata wypłacona podatniczce na mocy ugody ich nie spełnia. Dlatego trzeba od niej zapłacić podatek. [ramka][b]Niektóre należności bez daniny[/b] W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw albo przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in.: - określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, - odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, - odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL