fbTrack

Orzecznictwo

Obowiązki dotyczą tylko tego, kto należy do struktury

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Akty wewnętrzne nie mogą być podstawą rozstrzygnięć wobec podmiotów pozostających poza strukturą organizacyjną, w której ramach akty te obowiązują
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Białymstoku wyroku z 19 lipca 2010 r., II SA/Bk 380/10[/b]
[srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul] Prokurator rejonowy złożył skargę na uchwałę zarządu województwa w sprawie akceptacji programu restrukturyzacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Kwestionowanej uchwale zarzucił niezgodność z prawem. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA stwierdził jednak, że skarga podlega oddaleniu. Istota zagadnienia prawnego sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy kwestionowana uchwała została podjęta przez właściwy organ oraz jaki ma ona charakter prawny. Zdaniem skarżącego uchwała powinna być wydana przez sejmik województwa. Tymczasem jeżeli istnieją zadania samorządu województwa niezastrzeżone dla sejmiku województwa lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, ich wykonawcą jest zarząd województwa. Ustawa o samorządzie województwa, w art. 18 pkt 19 lit. f, wskazuje, że do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Zdaniem WSA zarząd województwa, jako organ wykonawczy, był w pełni uprawniony do podjęcia uchwały określającej sytuację w SP ZOZ i plan działania zarządu odnośnie do tej jednostki. Organ wykonawczy ma prawo podejmować uchwały określające plan działania tego organu w stosunku do samorządowych jednostek organizacyjnych. Oznacza to konieczność zastosowania w tym zakresie zasady domniemania kompetencji zarządu i uznania, że organem właściwym do załatwienia danej sprawy był zarząd województwa. W konsekwencji stwierdzić należy, że art. 41 ust. 2 pkt 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163432]ustawy o samorządzie województwa[/link] dawał podstawę do podjęcia przez organ wykonawczy województwa – zarząd kwestionowanej uchwały. Zaskarżona uchwała zawiera tylko i wyłącznie zapisy adresowane do dyrektora podległej jednostki organizacyjnej, co oznacza, że zapisy te obowiązują tylko i wyłącznie wewnątrz układu organizacyjnego (dyrektor podległego szpitala i zarząd województwa). [wyimek]Akt zarządu województwa nie jest prawem miejscowym [/wyimek] Uchwała nie nakłada obowiązków ani nie przyznaje prawa nieokreślonemu kręgowi adresatów. Nie posiada zatem charakteru aktu prawa miejscowego, ale jest aktem kierownictwa wewnętrznego. Fakt, że zmierza ona do likwidacji oddziału chirurgii, nie ma wpływu na jej charakter prawny jako aktu wewnętrznego. Zdaniem WSA z uwagi na charakter prawny kwestionowanej uchwały za bezzasadny uznać należy zarzut naruszenia art. 43 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F94859AF0B5F80D00EB6F886ABBEEC94?id=71732]ustawy o zakładach opieki zdrowotnej[/link]. Zgodnie z tym przepisem stosowna opinia wymagana jest w przypadku projektu rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL