W sądzie i urzędzie

Córka może być zastępcą w sądzie

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Kto może zostać pełnomocnikiem osoby ubezpieczonej w postępowaniu sądowym przeciwko ZUS? Czy może być nim np. córka zainteresowanego?
[i][b]Odpowiada Jarosław Cholewa, prawnik w KKPW:[/b][/i]
W toczącym się postępowaniu strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika. Jednakże przepisy regulujące poszczególne rodzaje postępowań ograniczają krąg osób mogących być pełnomocnikiem. Postępowanie dotyczące ubezpieczeń społecznych charakteryzuje się tym, iż wszczynane jest w trybie administracyjnym, w którym organ wydaje decyzję w I instancji.
Jednakże wniesienie odwołania powoduje rozpoznawanie sprawy przez sąd powszechny zgodnie z przepisami właściwymi dla postępowania cywilnego. Na pierwszym etapie postępowania – zgodnie z art. 33 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] – pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W razie wniesienia odwołania do pełnomocnika strony stosować się będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 87 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego [/link] w katalogu osób mogących występować jako pełnomocnik wymienieni są również zstępni strony. Oczywiste jest, że do zstępnych zalicza się dzieci strony. W rezultacie nie ma przeszkód, aby córka występowała jako pełnomocnik ojca w sprawie cywilnej, przed sądem rozpoznającym sprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pełnomocnictwo takie winno być sporządzone na piśmie i złożone do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. W toku sprawy pełnomocnictwo może być również udzielone przez stronę ustnie poprzez oświadczenie wciągnięte do protokołu. Pełnomocnictwo w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie podlega opłacie skarbowej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL