Orzecznictwo

Trzy miesiące nieobecności wystarczą do wymeldowania

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Aby organ mógł wymeldować daną osobę, wystarczy, że opuści ona dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Nieistotne jest przy tym to, czy posiada uprawnienie do przebywania w tym miejscu
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z 26 listopada 2009 r., (II SA/Go 762/09)[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Wojewoda utrzymał w mocy decyzję wójta gminy o wymeldowaniu skarżącego z pobytu stałego (z lokalu). Decyzja ta została podjęta na skutek wniosku małżonków, którzy wystąpili o wymeldowanie syna. Podali, że syn opuścił mieszkanie przed 16 laty, nie mają z nim kontaktu i jedynie od kuratora dowiedzieli się, że aktualnie przebywa w zakładzie karnym. Syn nie wyraził zgody na wymeldowanie.
Mimo to wójt wydał decyzję. Stwierdził, że w tej sytuacji niedopełnienie obowiązku wymeldowania pozostaje niezgodne z przepisami o ewidencji ludności i uzasadnia wymeldowanie na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Sprawa trafiła do WSA. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Sąd stwierdził, że skarga nie zawiera uzasadnionych podstaw. Przypomniał, że w świetle [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0BC217CD775735D9B92ADABCBB82F5B4?id=182546]ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.) [/link]obowiązek meldunkowy, obejmujący zameldowanie i wymeldowanie się z pobytu stałego lub czasowego, wynika z przepisów prawa i nie wymaga konkretyzacji w decyzjach administracyjnych. Zarówno zameldowanie, jak i wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego jest jedynie rejestracją danych o miejscu pobytu osoby, co oznacza, iż nie rodzi ono ani nie pozbawia uprawnień do lokalu. Organ meldunkowy jedynie gromadzi informacje w postaci danych o miejscu pobytu konkretnej osoby. Na tej podstawie ewidencja ludności rejestruje faktyczne dane dotyczące miejsca pobytu osoby. Ewidencja ludności nie odzwierciedla stanu prawnego lokalu, a jedynie fakt przebywania w nim danej osoby. Wykonanie obowiązku meldunkowego w postaci zameldowania lub wymeldowania polega na zgłoszeniu wymaganych danych właściwemu organowi, który dokonuje ich rejestracji będącej czynnością materialno-techniczną, rodzącą skutki prawne. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania lub wymeldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu. Czynności ewidencyjne podejmowane są zatem na podstawie zgłoszenia osoby wykonującej swój obowiązek meldunkowy, a wyjątki od tej zasady dopuszczające wydanie decyzji określone zostały w ustawie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. W sprawach związanych z wymeldowaniem organy administracji uprawnione są jedynie do badania, czy określona osoba faktycznie opuściła lokal i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się oraz czy opuszczenie to ma charakter dobrowolny i trwały.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL