Praca w samorządzie

Pracę wykonywaną przez pedagoga można uznać za szczególną

www.sxc.hu
Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej lub gimnazjum wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
[b]Czy nauczyciel zatrudniony w podstawówce lub gimnazjum wykonuje pracę w warunkach szczególnych?[/b] – pyta czytelnik.
Aby rozstrzygnąć, czy określony zawód zalicza się do kategorii prac wykonywanych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze, należy sięgnąć do przepisów[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324468] ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)[/link] oraz do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71673]rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.).[/link] Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 5 tej ustawy dla celów ustalenia uprawnień emerytalnych za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]Karty nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link].
Także wspomniane rozporządzenie w § 15 wskazuje, że nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 pkt 1 – 7 Karty nauczyciela, określoną tam jako praca zaliczona do I kategorii zatrudnienia, jest uważany za wykonującego pracę w szczególnym charakterze. Nabywa on prawo do emerytury, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: - osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, - ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. A zatem należy stwierdzić, że nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej czy gimnazjum wykonuje pracę w warunkach szczególnych. [ramka][b]Uwaga[/b] W świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2005 r. (II UK 137/04) przepisy § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 15 rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie przewidują możliwości zaliczenia nauczycielom do okresów pracy w szczególnym charakterze jakichkolwiek innych okresów zatrudnienia poza pracą nauczycielską.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL