fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kto może zerwać umowę dzierżawy: wójt czy rada gminy?

Dziennik Wschodni/Fotorzepa, Karol Zienkiewicz Karol Zienkiewicz
[b][i]Rada Gminy przydzieliła mi ogródek i ziemię pod garażem. Wójt zerwał tę dzierżawę bez uzasadnienia. Mówił mi tylko, że to dlatego, że miałem dostać mieszkanie 3 km dalej. Czy to może być przyczyna? Czy wójt sam może zerwać dzierżawę, czy powinna to zrobić rada gminy? Rada gminy nic nie chce mi dać na piśmie. Napisałem w tej sprawie do wojewody. Odpisał że rada gminy nie musi odpisywać, bo od tego jest wójt.[/i][/b]
[b] Odpowiada Wojciech Andrzejewski, starszy prawnik w [link=http://www.piszcz.pl/]Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy Spółka Komandytowa[/link]:[/b] Zgodnie z art. 25 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link] gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt. Z przepisu art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a tej ustawy wynika z kolei, że gospodarowanie to obejmuje m.in. wydzierżawianie nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze, iż do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu w tym określanie zasad wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link]). Z powyższego wynika, iż to wójt jest podmiotem legitymowanym do zawierania umów dzierżawy, z tym że radę gminy ustawodawca upoważnił do określania ogólnych zasad zawierania tych umów (jednak wyłącznie w odniesieniu do umów zawieranych na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony). Dopóki rada takiej uchwały nie podejmie, wójt jest zobowiązany uzyskać jej zgodę na każdorazowe wydzierżawienie nieruchomości na warunkach określonych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. Nawet jednak w takiej sytuacji to nie rada, lecz wójt zawiera umowę w imieniu gminy. Potwierdzenia powyższego trzeba także upatrywać w treści art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym reprezentowanie gminy na zewnątrz, w tym także w sferze stosunków cywilnoprawnych (jak zawieranie umów), należy do zadań wójta.
Skoro zatem to wójt jest uprawniony do zawarcia w imieniu gminy umowy dzierżawy, to także ten organ będzie uprawniony do jej rozwiązania (w tym przez wypowiedzenie). Odrębną kwestią jest ocena zasadności wypowiedzenia umowy dzierżawy. Organ wykonawczy gminy realizuje swoje prawo do wypowiadania dzierżawy w oparciu o zawartą umowę oraz przepisy regulujące stosunek dzierżawy (zwłaszcza art. 693 i następne [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]). Innymi słowy wypowiedzieć dzierżawę można tylko w sytuacjach przewidzianych w przepisach lub umowie. Jednocześnie należy dodać, iż jeżeli umowa dzierżawy była zawarta na czas nieoznaczony może ona zawsze zostać wypowiedziana, z zachowaniem ustawowych bądź umownych terminów wypowiedzenia (art. 704 kc), bez konieczności podawania przyczyn wypowiedzenia. W pozostałych przypadkach podstawa wypowiedzenia powinna zawsze zostać określona. W przeciwnym razie niemożliwa byłaby ocena zasadności takiego wypowiedzenia.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA