fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

O zabezpieczeniu pożyczki decyduje wójt

Czy rada gminy może podjąć uchwałę, w której określi sposób zabezpieczania udzielanych przez wójta w danym roku budżetowym pożyczek?
[b]Nie.[/b] Rada gminy kompetencji takiej nie posiada. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i pożyczek. Stanowi o tym wprost art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Ich łączna kwota nie może przekraczać wynikającej ze stosownej uchwały rady gminy.
Ustawa o finansach publicznych wskazuje ponadto w art. 194 organ właściwy do dokonywania czynności prawnych związanych z udzielaniem poręczeń i pożyczek. Jest nim organ wykonawczy gminy, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Do dokonania tych czynności konieczna jest również kontrasygnata skarbnika. Natomiast do kompetencji rady gminy należy ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie gminnym). Na tym kompetencja rady się kończy. Nie ma ona zatem uprawnień do określenia w drodze uchwały zasad udzielania pożyczek i poręczeń, w szczególności nie może w takiej uchwale określić, w jaki sposób udzielona pożyczka powinna zostać zabezpieczona. Potwierdza to art. 60 gminnej ustawy ustrojowej. Zgodnie z jego treścią to wójt jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową gminy (ust. 1). Jak wynika natomiast z treści ust. 2 omawianego przepisu, to wójtowi przysługuje wyłączne prawo m.in. do zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych w tym zakresie przez radę. Oznacza to, że forma zabezpieczenia zawieranych umów należy do wyłącznej właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
[i]Podstawa prawna: – art. 86 ust. 1 i 2, art. 194 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E9F2670EEB5EB14EE362D6E02D8A8A65?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)[/link] – art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i, art. 60 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=03C5BED8F9703CE288110FD34496AD9D?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA