fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gmina utworzy spółdzielnię socjalną

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Od 16 lipca założycielem spółdzielni socjalnej może być jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja pozarządowa. Utworzyć je może także kościelna osoba prawna
Możliwość taką wprowadziła ostatnia[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A56EE12F1BEAD8FA352639B79D004F80?id=314509] nowelizacja ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych[/link], która 16 lipca weszła w życie. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 4 spółdzielnie takie mogły być zakładane przez m.in.: bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków (po zakończeniu leczenia), chorych psychicznie, byłych więźniów i uchodźców realizujących indywidualne programy integracyjne, jak również przez osoby niepełnosprawne. Od 16 lipca krąg podmiotów uprawnionych uległ rozszerzeniu. Spółdzielnie mogą być tworzone także przez gminy, powiaty i województwa samorządowe, kościelne osoby prawne, jak również przez organizacje samorządowe w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nowymi przepisami spółdzielnie takie mogą też zostać założone przez osoby niebędące bezrobotnymi czy niepełnosprawnymi, pod warunkiem że ich liczba nie przekroczy 50 proc. ogólnej liczby założycieli.
[srodtytul]Członkowie założyciele[/srodtytul] Każda spółdzielnia musi mieć swoich członków założycieli. Art. 5 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. w brzmieniu obowiązującym od 16 lipca 2009 r. określa ich minimalną liczbę. [b]Musi być ich co najmniej pięciu – jeżeli spółdzielnię tworzą osoby fizyczne, lub co najmniej dwóch, w sytuacji gdy jest ona zakładana przez osoby prawne [/b](np. gminy czy fundacje).
Jednostki samorządu terytorialnego mogą także przystąpić do spółdzielni już istniejących. W takich sytuacjach nie stosuje się do nich art. 182 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=09E34CDD1664E13084011289053D4B53?id=171204]ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.)[/link]. To oczywiste, przepis ten nakazuje bowiem, aby pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem został nawiązany stosunek pracy. [srodtytul]Na szczególnych zasadach[/srodtytul] Nowelizacja z 7 maja 2009 r. dodała do ustawy art. 5a zawierający szczególne regulacje dotyczące spółdzielni założonych przez organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. Po pierwsze przepis ten nakłada na taką spółdzielnię obowiązek zatrudnienia co najmniej pięciu bezrobotnych lub innych wymienionych w art. 4 ust. 1. [b]Powinno to nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.[/b] Po drugie do zakładanej spółdzielni należy wnieść wkład. Przepis art. 5a ust. 5 stanowi, że może to polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni. W szczególności może to polegać na wykonywaniu określonych świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego (kościelnych osób prawnych czy organizacji pozarządowych). [srodtytul]Uchwała właściwej rady[/srodtytul] Każda spółdzielnia socjalna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby tego dokonać, należy przedłożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami. Jeżeli spółdzielnia powstaje z inicjatywy gminy, powiatu lub województwa samorządowego, do wniosku należy dołączyć uchwałę właściwej rady lub sejmiku o powołaniu takiego podmiotu. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis do KRS. Wolne od opłat są także wnioski o zmianę treści wpisu. Wpisy do rejestru (ich zmiany) są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym bezpłatnie. [srodtytul]Wspieranie działalności[/srodtytul] Poza zakładaniem spółdzielni socjalnych gminy, powiaty oraz województwa samorządowe mogą udzielać tym podmiotom wsparcia finansowego na działalność. Może ono przybrać rozmaite formy: dotacji, pożyczek, poręczeń czy refundacji kosztów lustracji. Pomoc może polegać również na [b]bezpłatnym świadczeniu usług lub doradztwa w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym.[/b] Wsparcie udzielane jest w drodze uchwały podjętej przez radę (sejmik). Należy jednak pamiętać, by o jego udzieleniu wystawić spółdzielni zaświadczenie. Sporządza się je na zasadach określonych w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. [ramka][b]Uwaga [/b] Spółdzielnia socjalna może w poczet członków przyjąć także inne osoby niż bezrobotne, niepełnosprawne i inne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. Nie może być ich jednak więcej niż 50 proc. ogólnej liczby członków. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres sześciu miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni w stan likwidacji.[/ramka] [ramka][b]Po likwidacji podział środków[/b] W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów dzieli się między jej członków, jednak nie więcej niż 20 proc. środków, w pozostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA