Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Doradztwa, Oświaty i Nauki) z 17 lipca 2009 r. na pytanie "Rz-Online" dotyczące możliwości pozostawania w KRUS żony rolnika wyjeżdżającej do pracy za granicę

Z generalnej zasady prawa wspólnotowego w zakresie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, tzw. zasady jedności stosowanego prawa, wynika, że [b]osoby przemieszczające się na terenie Unii Europejskiej w celach zarobkowych podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego[/b].Ustawodawstwo właściwe w tym zakresie określają przepisy zawarte w [b]Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5.07.1971, s. 2 i nast. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rach...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL