Związkowcowi też można wypowiedzieć warunki płacy

Szefowi wolno obniżyć wynagrodzenie chronionemu działaczowi związkowemu. Jednak tylko gdy uzyska zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej albo gdy zwolnienia następują z przyczyn niedotyczących pracowników
Jednostronna zmiana warunków pracy lub płacy pracownika może nastąpić przez złożenie mu wypowiedzenia zmieniającego. Ma to miejsce wówczas, gdy pracodawca zaproponuje pracownikowi na piśmie nowe warunki pracy lub płacy. Jeżeli jednak wypowiedzenie zmieniające ma być adresowane do pracownika będącego działaczem związkowym, który korzysta ze szczególnej ochrony zatrudnienia, to wówczas mają zastosowanie przepisy ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym w uchwale zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracowni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL