fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emeryturę unijną można transferować

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Gdy osoba pobierająca rentę czy emeryturę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii wraca do Polski, może otrzymywać nadal takie należności. Aby tak się stało musi złożyć wniosek
Przemieszczanie się i zarobkowanie w innych państwach europejskich od czasu naszego wejścia do Unii jest znacznie łatwiejsze. Praca za granicą ma z kolei wpływ na prawo do uzyskania świadczeń społecznych w Polsce. A jeśli jesteśmy uprawnieni do emerytury czy renty w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, to co do zasady możemy transferować takie świadczenia do Polski. Tak po prostu?
[srodtytul]Przepisy wspólnotowe[/srodtytul] Tak, bo wynika to z tego, że osoby podejmujące pracę równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich mają pewne ułatwienia wynikające z przepisów o wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego. Dzięki nim unikają negatywnych następstw podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych krajów. [b]Przepisy gwarantują bowiem, że świadczenia nabyte w jednym państwie, np. emerytura, będą wypłacane także, jeśli osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa członkowskiego, np. wróci do Polski albo przeniesie się do innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.[/b]
Dotyczy to zatem także takich sytuacji, gdy osoba uprawniona do polskiej emerytury czy renty przeniesie się do innego kraju unijnego (np. do Niemiec czy Francji). Wówczas będzie mogła swoje świadczenie otrzymywać w miejscu zamieszkania. Polska instytucja ubezpieczeniowa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) będzie musiała przekazywać polską emeryturę lub rentę osobie uprawnionej zamieszkałej we Francji czy na terenie Niemiec. [srodtytul]Prawa nabyte[/srodtytul] Tu uwaga! Uprawniony nie może ponieść negatywnych konsekwencji finansowych takiej wypłaty. Emerytury i renty nabyte na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich nie mogą bowiem doznać żadnego uszczerbku z tego powodu, że osoba uprawniona do tych świadczeń przebywa lub ma miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo zobowiązane do wypłaty świadczeń. W szczególności nie mogą one zostać obniżone, zmienione, zawieszone lub uchylone. Stosowanie tej zasady powoduje, że jeżeli ustawodawstwo jednego z państw członkowskich przewiduje wypłacanie dodatku do emerytury lub renty wyłącznie osobom zamieszkałym w tym państwie, dodatek taki będzie wypłacany również osobom uprawnionym do emerytury lub renty z instytucji ubezpieczeniowej tego państwa zamieszkałym w każdym innym państwie członkowskim. To tzw. zasada praw nabytych. Jak dokonać przeniesienia wypłaty? [srodtytul]Podanie przyjmie ZUS[/srodtytul] Jeżeli chcemy, aby nasze świadczenia emerytalne lub rentowe, do których jesteśmy uprawnieni w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, były przeniesione do Polski, przed wyjazdem powinniśmy uzyskać informację w instytucji wypłacającej świadczenia, na jakich warunkach jest możliwy ich transfer do Polski. Co do zasady, aby takie świadczenie przenieść, powinniśmy złożyć wniosek o transfer we właściwej instytucji zagranicznej lub ewentualnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy wybierzemy drugą opcję, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże taki wniosek do właściwej instytucji zagranicznej. [b]Zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przekazują emerytury i renty przysługujące z tych instytucji osobom zamieszkałym w Polsce bezpośrednio na rachunki bankowe[/b] lub w formie czeków bankierskich. Dopuszczalna jest też droga pocztowa – w formie międzynarodowych przekazów pocztowych. [i]Podstawa prawna: – rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzUrz WE L 149, s. 2 i nast. ze zm.)[/i] [ramka][b]Nie wszystko da się przenieść[/b] Transferowi nie podlegają tzw. specjalne świadczenia nieskładkowe, np.: - emerytura socjalna wynikająca z art. 89 kodeksu zabezpieczenia społecznego (Bułgaria), - zasiłek dla osób dorosłych niepełnosprawnych wynikający z ustawy o świadczeniach socjalnych dla osób niepełnosprawnych (Estonia), - świadczenia pieniężne z tytułu pomocy osobom starszym i inwalidom niezdolnym do pracy wynikające z dekretu królewskiego oraz nieskładkowe renty inwalidzkie i emerytury określone w ustawie powszechnej w sprawie zabezpieczenia społecznego (Hiszpania), - renty nieskładkowe dla wdów i wdowców wynikające z ustawy o pomocy społecznej (Irlandia), - renty socjalne wynikające z ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej (Polska), - zasiłki na utrzymanie w przypadku niepełnosprawności wynikające z ustawy z 1991 r. o zasiłku na utrzymanie w wypadku niepełnosprawności (Wielka Brytania). Nie mogą być także transferowane świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia dla ofiar wojny lub jej skutków. [/ramka] [ramka][b]Uwaga [/b] Przepisy unijne nie wprowadzają jednolitych warunków nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, lecz pozostawiają tę kwestię wewnętrznym regulacjom poszczególnych państw członkowskich.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA