W sądzie i urzędzie

Odpowiedź na skargę musi być właściwie uzasadniona

Czy uzasadnienie uchwały rady gminy, w której uznała ona za bezzasadną skargę na wójta, zawierające jedynie ogólne informacje dotyczące poszczególnych etapów rozpatrywania skargi (o skierowaniu do rozpatrzenia przez radę, o rozpatrzeniu jej na sesji itp.) jest sporządzone prawidłowo?
[b]Nie[/b]
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Po pierwsze stwierdzić należy, że zgodnie z treścią jego art. 229 pkt 3 rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jak również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W sprawach tych rada rozstrzyga w drodze uchwały. Natomiast art. 237 pkt 3 k.p.a. mówi, że o sposobie załatwienia sprawy rada powinna zawiadomić skarżącego. Jeżeli rada uzna, że skarga jest bezzasadna, to zawiadomienie powinno zostać zaopatrzone w uzasadnienie faktyczne i prawne. Mówi o tym wprost art. 238 § 1 kodeksu.
Artykuł 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zobowiązuje organy administracji publicznej do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego w sprawie. Z kolei treść art. 107 § 3 tej ustawy wskazuje, jakie elementy powinno zawierać uzasadnienie. Zgodnie z jego treścią uzasadnienie faktyczne powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Uzasadnienie prawne natomiast powinno zawierać przede wszystkim wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia z przytoczeniem przepisów. Wymienienie w uzasadnieniu jedynie poszczególnych etapów procesu rozpatrywania skargi jako niespełniające wymogów treściowych, o których mowa w art. 107 § 3 k.p.a., należy zatem uznać za nieprawidłowe. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi zawierająca tej treści uzasadnienie powinna zostać – moim zdaniem – uchylona przez wojewodę w trybie nadzorczym. Jej treść narusza bowiem obowiązujące przepisy prawa. [i]Podstawa prawna – art.: 77 § 1, 107 § 3, 229 pkt 3, art. 237 § 3, 238 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9C427D6B3CB00845D38288337A5695FF?id=133093]ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL