Środek trwały umieszczamy w spisie z natury

Zamierzam z końcem czerwca zlikwidować działalność gospodarczą, z której jestem podatnikiem VAT. Na dzień likwidacji działalności będę posiadała środek trwały, od którego przy zakupie w całości odliczyłam podatek naliczony. Czy wyrejestrowując się z VAT, muszę oddać podatek zwrócony w związku z zakupem środków trwałych?
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy obowiązek podatkowy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury. Mając na uwadze definicję towarów zawartą w ustawie o VAT, która nie dzieli ich na te, które zostały nabyte lub wytworzone z zamiarem ich dalszej odsprzedaży, bądź te, które zostały nabyte lub wytworzone bez t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL