Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 64 z 28 kwietnia 2009

[b]Umowa[/b] (poz. 534) o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzona w Nowym Jorku 9 września 2002 r.
[b]Oświadczenie rządowe[/b] (poz. 535) z 23 marca 2009 r., że wskazana umowa w stosunku do Polski weszła w życie 12 marca 2009 roku. [b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 536 – 538) z 10, 14 i 17 kwietnia w sprawie:
- zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (zmiana); weszło w życie 28 kwietnia. - Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana); 30 kwietnia - wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 6 maja. [b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 539) z 23 kwietnia w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej; 28 kwietnia. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 540 – 544): -[b] finansów[/b] z 10 kwietnia w sprawie wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienia wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku; 13 maja, - [b]obrony narodowej[/b] z 14, 15 i 16 kwietnia zmieniające rozporządzenia w sprawie: – legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, – urlopów żołnierzy niezawodowych, – trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin; te trzy 13 maja, - [b]sprawiedliwości[/b] z 10 kwietnia w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej; 13 maja. Zobacz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=309265]Dz.U. nr 64[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL