fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Kolegium odmówi wszczęcia postępowania tylko, gdy będą powody

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Organ podatkowy wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będzie ono mogło być wszczęte
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 27 lutego 2009 r. (I SA/Łd 93/08)[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Burmistrz określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. Decyzję tę utrzymało w mocy samorządowe kolegium odwoławcze.
Podatnik żądał wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany niezgodnej z prawem decyzji, a fakultatywnie – stwierdzenia jej nieważności. Ponadto wniósł o umorzenie postępowania. Twierdził, że sprzedaż w konkretnych halach nie podlega opłacie targowej. Samorządowe kolegium odwoławcze odmówiło jednak wszczęcia postępowania. W uzasadnieniu wyjaśniło, że decyzja wymiarowa kończąca postępowanie, którego wznowienia domagał się wnioskodawca, została wcześniej przez niego zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego i aktualnie sprawa jest w toku. Kolegium podkreśliło, że po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego wykluczona jest możliwość wszczęcia postępowania w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji zarówno z urzędu, jak i w związku z wniesieniem nadzwyczajnego środka prawnego innego niż skarga do sądu administracyjnego. Nie może być bowiem mowy o dwutorowej weryfikacji decyzji administracyjnej: przed sądem administracyjnym oraz przed organem administracji publicznej. Na postanowienie to podatnik wniósł skargę do WSA. Sąd skargę uwzględnił. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Zdaniem WSA [b]jedyną przyczyną odmowy przez samorządowe kolegium odwoławcze wszczęcia postępowania wznowieniowego był stan zawisłości przed sądem administracyjnym sprawy ze skargi na decyzję wymiarową[/b]. Jako podstawę prawną takiego rozstrzygnięcia kolegium wskazało art. 165a § 1 ordynacji podatkowej zobowiązujący organ podatkowy do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, gdy postępowanie to z jakichkolwiek przyczyn nie może być wszczęte. Z akt sprawy wynika jednak, że [b]w dacie rozstrzygania wniosku skarżącego wskazana przez organ przesłanka dotycząca zawisłości sprawy przed sądem już nie istniała[/b]. W konsekwencji rozstrzygnięcie o niedopuszczalności wniosku okazało się błędne. Ponadto, analizując wniosek, sąd zauważył, że treść żądań skarżącego nie była jednoznaczna. Organ rozstrzygający wniosek powinien zatem wezwać go do sprecyzowania podania. Ponieważ kolegium tego nie uczyniło, doszło do naruszenia prawa. Na SKO spoczywa powinność przestrzegania zasady budowania zaufania do organów podatkowych. Zasada ta rozumiana jest m.in. jako obowiązek organu rzetelnego prowadzenia akt sprawy i umożliwienia stronie ich przeglądania w każdym stadium postępowania. [b]Za niedopuszczalne uznać należy to, że w aktach brakuje pism istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy – w szczególności składanych przez stronę środków odwoławczych. W aktach administracyjnych niniejszej sprawy nie ma bowiem zażalenia na postanowienie kolegium.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA