Stanowisko Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy z 16 października 2007 r. (GPP-416-4560-465/07/PE) w sprawie kwoty wolnej od potrąceń

Zgodnie z art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i 4 przedmiotowej ustawy z następującym zastrzeżeniem: wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei w myśl art. 871 § 1 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych –przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności in...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL