fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Można bez podatku zafundować szkołę przetrwania dla dziecka

Można bez podatku zafundować szkołę przetrwania dla dziecka Zadowolony z pracownika szef może mu sfinansować wakacje. Zwolniona z podatku będzie jednak tylko dopłata do wypoczynku pociechy
Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba spełnić kilka warunków:
- dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat (o tym tekst na str. 11), - wakacje muszą być zorganizowane przez uprawniony podmiot,
- wydatek musi być udokumentowany. Informację o zakresie zwolnienia znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Przepis ten wymienia dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnione są też przejazdy związane z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Ulga dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) -zwolniona jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł - mamy roczny limit do 760zł. Biura podróży prześcigają się w wymyślnych propozycjach wypoczynku dla młodych klientów. Imprezy mają różne nazwy -może to być szkoła przetrwania, indiańska wioska, piracka przygoda. Tymczasem art. 21 ust. 1 pkt78 updof mówi o wczasach, koloniach, obozach, zimowiskach. Wymienia więc różne formy wypoczynku. Przykładowo wczasy to "wypoczynek w czasie urlopu poza miejscem zamieszkania, organizowany przez zakład pracy, zrzeszenie, biuro turystyczne itp." ("Słownik współczesnego języka polskiego", pod red. nauk. Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996), natomiast obóz to "rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas grupę ludzi w celu wspólnego odbywania ćwiczeń sportowych, zawodowego doskonalenia się itp., będący jednocześnie formą wypoczynku" ("Słownik języka polskiego", Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc wczasy to równie dobrze pobyt w ekskluzywnym nadmorskim ośrodku wypoczynkowym, jak i kontemplowanie natury na turnusie w gospodarstwie agroturystycznym. A obóz to nie tylko pobyt na kursie w szkole windsurfingu, ale także rajd śladami Pana Samochodzika. Nie ma więc znaczenia, jak nazywa się impreza, byle tylko była jedną z wymienionych form wypoczynku. Jak czytamy w interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 31 października 2006 r. (PD-2/415/228/06) : "Przez zorganizowany wypoczynek należy rozumieć wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego z wyjątkiem wczasów pod gruszą czy np. pobytu u rodziny". Aby można było skorzystać ze zwolnienia, wakacyjny wyjazd musi być zorganizowany przez uprawniony (czyli prowadzący działalność w tym zakresie) podmiot. Ustawodawca nie określił, w jakiej formie ta działalność ma być prowadzona. Jak czytamy w interpretacji Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 15 marca 2006 r. (ŁUS-II-415/46/05/AG) : "do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne, jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in. - podmioty prowadzące działalność agroturystyczną - polegającą na wyjazdach na wieś, do specjalnie przygotowanych na przyjęcie wczasowiczów gospodarstw wiejskich; - szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DzU nr 12, poz. 67 ze zm.). Zgodnie z §3 tego rozporządzenia wypoczynek może być zorganizowany w formach wypoczynku wyjazdowego, zwanych placówkami wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska) i w formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, wczasy wmieście); - Kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego". Pracodawca nie musi potrącać podatku od dofinansowania: - obozu organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego (interpretacja Urzędu Skarbowego w Pułtusku z 17 października 2005 r., 1423/PD/005-4/05/TN ) , - obozu młodzieżowego przygotowanego przez uczniowski klub sportowy, który w swojej działalności statutowej ma m.in. organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych (interpretacja Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z 30 sierpnia 2005 r., IX-005 /353/Z/K/05), - wyjazdów organizowanych przez parafię. Jak czytamy w interpretacji Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 stycznia 2006 r. (1472/DPC/415-100/05/PK) , podmioty uprawnione do organizacji wypoczynku to zarówno "podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, jak również te, które zajmują się statutowo tego typu działalnością. W przypadku wątpliwości należałoby się zwrócić do organizatora o potwierdzenie prowadzenia działalności w tym zakresie. Jednakże naczelnik urzędu stoi na stanowisku, że zarówno biuro podróży, jak i parafię można uznać za podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Nie ma przy tym znaczenia, czy podmioty te są wpisane na listę w kuratorium oświaty". Spełnienie warunków uprawniających do zwolnienia powinna potwierdzać faktura (rachunek) wystawiona przez organizatora wyjazdu. Może to też być dowód wpłaty, potwierdzający poniesienie wydatku (przelew bankowy, przekaz pocztowy, KP). Z dokumentów powinno wynikać, kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z usługi i jaką ona miała formę. Jak wynika z interpretacji Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 10 maja 2006 r. (OG-005/66/2006/PDII/415-28/06) , wystarczy zapis na fakturze "Obóz zimowy" oraz "Za pobyt/nocleg + wyżywienie". Jednak w interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z 30 sierpnia 2005 r. (PPB II/415-7/) czytamy: "Faktura czy inny dokument wystawiony przez pośrednika organizującego wypoczynek, który wykupił imprezę u podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie, nie będzie stanowić podstawy do zwolnienia z podatku dofinansowania tego wypoczynku". - zakład pracy zgodnie z obowiązującym statutem nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z wypoczynkiem, - odpłatność pracownika została skalkulowana co najmniej na poziomie kosztów, - zakład pracy nie dokonał dopłaty do ceny, jaka została ustalona dla pracowników zakładu".
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA