Jeśli kara nie jest wynagrodzeniem za usługę, VAT nie płacimy

Odszkodowania i kary z powodu rozwiązania umów leasingu nie są opodatkowane VAT. Wypłat tych nie można bowiem traktować jako wynagrodzenia za świadczenie usług
Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 1 kwietnia 2008 r. (III SA/Wa 2166/07).Spółka zawarła umowy leasingu operacyjnego i finansowego samochodów. Zgodnie z ich treścią w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przysługiwało jej roszczenie o zapłatę przez leasingobiorcę określonej kwoty. Zwróciła się więc do urzędu skarbowego z pytaniem, czy wypłaty te – będące odszkodowaniami oraz karami umownymi w rozumieniu kodeksu cywilnego – są opodatkowane VAT? Organ podatkowy stwierdził, że kwoty te są elementem wynagrodzenia należnego spółce w związku z już spełnionymi przez nią świadczeniami i jako takie są opodatkowane (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r.). Z kolei organ odwoławczy doszedł do wniosku, że dodatkowe świadczenie pieniężne zastrzeżone na rzecz spółki w razie rozwiązania umowy jest dodatkowym wynagrodzeniem, które pełni funkcję gwarancyjną.Spółka złożyła skargę do WSA. Sąd uchylił decyzje organów. Jego zdaniem otrzymanie ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL