fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

W jaki sposób można uzyskać interpretację przepisów podatkowych

www.sxc.hu
Przedsiębiorca, który zastosuje się do wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej, może się czuć bezpiecznie w zakresie, w jakim przedstawiony przez niego stan faktyczny sprawy nie odbiega od rzeczywistości.

- Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób można uzyskać interpretację przepisów podatkowych. Ile to kosztuje i czy wniosek należy napisać własnoręcznie czy może są na to jakieś urzędowe formularze? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej jako o.p.) minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego – interpretację indywidualną.

Interpretacje indywidualne są odpowiedzią na wniosek zainteresowanego złożony w sprawie wydania interpretacji. Organ podatkowy, wydając interpretację, przedstawia swój pogląd dotyczący wykładni treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna nie obliguje przy tym wnioskodawcy do zachowania się zgodnie z wykładnią przyjętą przez organ.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Istotą interpretacji indywidualnej jest rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca prawidłowo postrzega, jakie skutki prawne na gruncie określonych przepisów prawa podatkowego wywołuje przedstawiony przez niego stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe.

Wniosek na urzędowym formularzu

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należy złożyć na urzędowym formularzu ORD-IN do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy dyrektora izby skarbowej, który jest upoważniony przez ministra finansów do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnej.

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie, a także do oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Przedstawienie w sposób wyczerpujący stanu faktycznego sprawy objętej wnioskiem jest podstawą do wydania interpretacji. Wyznacza także granicę możliwości jej zastosowania, a zarazem zakres jej ochrony. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 12 maja 2009 r. (I SA/Łd 130/09) „interpretacja indywidualna nie stanowi abstrakcyjnego wyjaśnienia przepisów prawnych, lecz jest dokonaniem oceny prawnej stanowiska wnioskującego na tle zindywidualizowanego stanu faktycznego, który jest przedstawiany przez podatnika we wniosku o udzielenie interpretacji".

Niedotyczące kontroli

Organ podatkowy nie wydaje interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Wnioskodawca obowiązany jest złożyć w tym zakresie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

W ciągu trzech miesięcy

Organ podatkowy obowiązany jest wydać interpretację indywidualną w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku. Wydana interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym. Organ może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli uzna stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w pełnym zakresie. W przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Ponadto interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wnioskującego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Urząd też będzie wiedział

Oprócz wnioskującego wydaną interpretację indywidualną wraz z informacją o terminie jej doręczenia wnioskującemu otrzymuje organ właściwy ze względu na zakres spraw będących przedmiotem wydanej interpretacji oraz właściwy organ kontroli skarbowej. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o ich wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są ponadto zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasada nieszkodzenia

W art. 14k o.p. wyrażona jest zasada nieszkodzenia. Zgodnie z tym przepisem zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Na podstawie tej regulacji podatnik, który zastosuje się do wydanej na jego wniosek interpretacji, jest chroniony w zakresie, w jakim przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy nie odbiega od rzeczywistości. Weryfikacja przedstawionego stanu faktycznego jest możliwa w toku kontroli podatkowej, a następnie w toku postępowania podatkowego bądź kontroli skarbowej. W przypadku gdy stan faktyczny różni się od faktycznie zaistniałej sytuacji, podatnik ponosi wszelkie negatywne konsekwencje.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Bernatowicz Komorniczak Mazur sp.p.

Jak zaadresować wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej można złożyć osobiście lub wysłać go pocztą. Właściwym organem jest dyrektor izby skarbowej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskującego według następującej właściwości:

- województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

- województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

- województwa: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

- województwa: lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

- województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

ul. Dekana 6,64-100 Leszno

Opłata od stanu faktycznego wynosi 40 zł

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwej izby skarbowej. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego \lub zdarzenia przyszłego. Ostateczna wysokość opłaty jest więc uzależniona od liczby stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskującego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA