Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą zaplanowano na 25 września 2021 r. Jak co roku wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy w przygotowaniu do testu. Na początek powtórka z prawa karnego. Oto przykładowe testy z prawidłowymi odpowiedziami.

Czytaj także:

Egzamin na aplikacje prawnicze 2021: testy z prawa karnego

- Jak oblicza się średnioroczne zatrudnienie u przedsiębiorcy w celu określenia, czy jest on mikro-, małym czy średnim przedsiębiorcą?

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

- Jak definiujemy osobę zagraniczną oraz przedsiębiorcę zagranicznego? Jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę zagraniczną?

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z 6.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1252 ze zm.) przez pojęcie „osoba zagraniczna" rozumie się:

1) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego;

2)osobę prawną z siedzibą za granicą;

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

3) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Z kolei przedsiębiorca zagraniczny to osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Obywatele innych państw, którzy np.:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, 151 ust. 1, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 i 7 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,