W Dzienniku Ustaw z 20 grudnia ukazały się cztery rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 12 grudnia 2016 r. obniżające od 1 stycznia 2017 r. współczynniki stosowane do ustalania opłat za aplikacje.

W przypadku aplikacji adwokackiej współczynnik, według którego obliczana jest wysokość opłaty rocznej, został obniżony z 3,05-krotności do 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. Taki sam współczynnik będzie stosowany dla aplikantów radcowskich (dotychczas wynosił 3,1-krotność minimalnego wynagrodzenia).

W przypadku aplikantów notarialnych współczynnik ustalono na poziomie 2,65 (dotychczas wynosił 3-krotność minimalnego wynagrodzenia).

Opłata roczna wnoszona przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia będzie od 1 stycznia równa 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego (dotychczas obowiązywał współczynnik 3-krotności).

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2000 zł.

Oznacza to, że w 2017 r. opłata roczna za aplikacje adwokacką i radcowską będzie wynosić 5200 zł (w 2016 r. aplikanci adwokaccy płacili 5643 zł, a radcowscy - 5735 zł).

Aplikanci notarialni uiszczą za szkolenie w 2017 r. 5300 zł (w 2016 r. - 5550 zł).

Najniższa będzie opłata za szkolenie dla kandydatów na komorników - 5000 zł (w 2016 r. -  5550 zł)