Marszałek województwa odmówił umorzenia całości należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Domagano się tego w związku z budową ścieżki rowerowej typu pumptrack. Należności nie umorzono, gdyż zdaniem organu inwestycja nie jest celem publicznym zgodnie z art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Sprawa trafiła najpierw do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie w wyniku sprzeciwu gminy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który stwierdził, że sprzeciw zasługiwał na uwzględnienie poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji. W sprzeciwie zarzucono organowi naruszenie art. 138 § 2 k.p.a. przez bezpodstawne uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, pomimo braku przesłanek do zastosowania powołanego przepisu, bowiem SKO winno uchylić zaskarżoną decyzję w całości i orzec co do istoty sprawy.