Zamawiający może zastosować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesłankę wykluczenia, dotyczącą nienależytego wykonania wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie każde naruszenie będzie jednak stanowiło podstawę do wykluczenia. Wykonawca, który miał wcześniej problemy z realizacją zamówienia, powinien zatem uważnie przeanalizować sposób wypełnienia oświadczenia w części dotyczącej ww. przesłanki, w szczególności, gdy oświadczenie składane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).