Pod rządami „starej” ustawy – Prawo zamówień publicznych sytuacje takie regulował art. 89 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym zamawiający odrzucał ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości jej poprawienia w sytuacji opisanej w art. 87 ust. 2 pkt 3.

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. „nowa” ustawa p.z.p. przewiduje analogiczną przesłankę odrzucenia oferty, jednak w zmienionym brzmieniu. Zgodnie bowiem z art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Z kolei warunki zamówienia to – zgodnie z art. 7 pkt 29 p.z.p. – warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.