Michał Waraksa

Zamówienia w branży IT i nietypowe formy odpłatności

Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji prawnych, każdy zamawiający powinien przeprowadzić rzetelną analizę zmierzającą do ustalenia, czy określona umowa, którą zamierza zawrzeć, nakłada na niego obowiązek spełnienia określonego świadczenia, a jeśli tak – to jaki charakter ma ten obowiązek.

Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia

Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.