Jakub Krysa

Zamówienia w branży IT i nietypowe formy odpłatności

Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji prawnych, każdy zamawiający powinien przeprowadzić rzetelną analizę zmierzającą do ustalenia, czy określona umowa, którą zamierza zawrzeć, nakłada na niego obowiązek spełnienia określonego świadczenia, a jeśli tak – to jaki charakter ma ten obowiązek.

Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia

Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.

Z jakich ułatwień ustawy covidowej nadal mogą korzystać firmy?

8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana specustawą covidową lub koronawirusową. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Jakie rozwiązania przyjęte w tej ustawie nadal obowiązują? Jakie przepisy przedsiębiorcy muszą nadal stosować, a jakich już nie?

Jak organizować przetargi na chmurę obliczeniową

Na kwalifikację zamówienia chmurowego jako dostawy lub usługi może mieć wpływ okres, na jaki ma zostać udzielony dostęp do chmur oraz subskrypcyjny model wynagrodzenia dostawcy/usługodawcy.