Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn zostało uregulowane w art. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2021 r., poz. 1043 ze zm.; dalej: u.p.s.d.).

Analiza uregulowań zawartych w tym przepisie wskazuje, że moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy, jest różny w zależności od tego, jakie nieodpłatne przysporzenie majątkowe podlega opodatkowaniu; co do zasady jest to moment uzyskania przysporzenia.