Najważniejszym przepisem regulującym kwestię nocnych i świątecznych dyżurów aptek jest art. 94 ustawy Prawo farmaceutycznego. Jego realizacja polega dziś głównie na tym, że powiaty i miasta na prawach powiatów mają obowiązek wyznaczenia na swoim terenie aptek pełniących te dyżury. Apteki nie otrzymują za nie wynagrodzenia.

Kwestię wynagrodzenia za pełnienie przez ogólnodostępne apteki obowiązkowych dyżurów wielokrotnie podnosił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz we współpracy z Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietą Piotrowską – Rutkowską.

W odpowiedzi z 12 maja 2019 r. resort zdrowia potwierdził potrzebę zmian przepisów regulujących tę kwestię. Ministerstwo Zdrowia zainicjowało prace zmierzające do uregulowania zasad wynagradzania aptek z tytułu obowiązkowych dyżurów.

W myśl planowanej zmiany art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne – w powiecie którego siedziba liczy mniej niż 40 tys. mieszkańców zarząd powiatu w drodze uchwały będzie mógł wyznaczyć aptekę (lub apteki) do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz dni wolne od pracy. Dyżur jednej takiej apteki będzie finansowany przez NFZ. Dyżur większej liczby aptek oraz dyżury aptek w siedzibach powiatu liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców – finansowane mają być przez powiat. Obowiązek wyznaczenia aptek do obowiązkowych dyżurów nie będzie dotyczyć powiatów, których siedziba mieści się w sąsiadującym mieście na prawach powiatu. Zryczałtowane wynagrodzenie apteki za jedną godzinę dyżuru wyniesie 3,5% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za pracę (obecnie jest to około 122 zł, co w skali miesiąca, przy uśrednionej liczbie około 82 godzin dyżuru w miesiącu – daje łącznie kwotę 10 tys. zł.) - czytamy na stronie Rzecznika MSP.

Czytaj więcej

Sąd o dyżurach aptek: zdrowie jest ważniejsze od wyniku ekonomicznego