Ostatnia nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni znacząco ograniczyła katalog przypadków, w których powierzanie pracy w handlu w niedzielę jest wyjątkowo dopuszczalne. Przede wszystkim ustawodawca zmodyfikował definicję „przeważającej działalności”, której wykonywanie może w pewnych przypadkach uprawniać do prowadzenia handlu.

Przed nowelizacją wystarczył wpis odpowiedniego kodu PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym, aby – w rozumieniu ustawy – prowadzić działalność jako np. placówka pocztowa. Znalazło to potwierdzenie w postanowieniu Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. (I KZP 15/20). Ten jeden prosty trik uprawniał do prowadzenia handlu w zasadzie bez ograniczeń.