fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia przez brak składek ZUS

Składki ZUS
Adobe Stock
Brak zapłaty obowiązkowych składek spowodował wykreślenie spółki z rejestru agencji zatrudnienia.

Podstawowym warunkiem prowadzenia agencji zatrudnienia jest terminowe opłacanie podatków i wymaganych składek oraz brak zaległości z tego tytułu.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego, który wykreślił spółkę z o.o. z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, uzasadnił taką decyzję zaległościami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Agencje zatrudnienia zajmują się pośrednictwem pracy, głównie u pracodawców zagranicznych, pracy tymczasowej i doradztwem personalnym. Muszą posiadać certyfikat marszałka województwa, potwierdzający wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Spółka odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednak mimo że załączyła zaświadczenie ZUS i innych podmiotów o niezaleganiu ze składkami, SKO utrzymało w mocy decyzję marszałka województwa. Stwierdziło, że doszło do naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, gdyż mimo dwukrotnego wezwania z urzędu marszałkowskiego spółka nie przedstawiła terminowo zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Dołączenie do odwołania od decyzji marszałka województwa zaświadczenia z ZUS o braku zaległości było spóźnione. Wydruki z systemu teleinformatycznego ZUS dowodzą, że również później spółka doprowadzała do powstawania zaległości – oceniło Kolegium. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia marszałek województwa wykreśla podmiot wpisany do rejestru agencji zatrudnienia w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie naruszeń warunków prowadzenia agencji. A więc m.in. zaległości z tytułu podatków i wymaganych składek.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie spółka zaakcentowała, że na dzień wydania decyzji przez marszałka województwa nie miała zaległości w opłacaniu składek. O ile wcześniej rzeczywiście występowały – z przyczyn od niej niezależnych – to je uregulowała. Nie było więc podstaw do wydania decyzji o wykreśleniu jej z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – argumentowała.

WSA stwierdził jednak, że decyzja o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia stanowi sankcję za naruszenie warunków jej prowadzenia, i oddalił skargę. Zwrócił przy tym uwagę, iż z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia jednoznacznie wynika, że podstawowym warunkiem prowadzenia agencji zatrudnienia jest terminowe opłacanie podatków i wymaganych składek oraz brak zaległości z tego tytułu. W ocenie sądu spółka prowadząca agencję miała zaległości i pomimo wystosowanych do niej wezwań do ich usunięcia do dnia wydania decyzji nie udokumentowała braku zadłużenia. Tym samym nie spełniła ustawowego wymogu – orzekł sąd. Bez znaczenia jest przy tym, że zadłużenie nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: II SA/Sz 94/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA