fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Świadczenia rodzinne - urzędnik sam sprawdzi dane z rejestrów

123RF
Zmniejsza się ilość zaświadczeń, jakie trzeba dołączać do wniosków o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze i Kartę Dużej Rodziny. Nowe przepisy umożliwiają także sprawdzanie przez internet liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Zmiany wynikają z ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (dalej nowelizacja). Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie 1 lipca 2017 r. W przypadku zmian w ustawie o systemie informacji oświatowej nastąpi to dopiero 1 stycznia 2018 r., ale niektóre regulacje m.in. dotyczące centralnej ewidencji kierowców, już obowiązują.

Jakich ustaw dotyczą zmiany

Nowelizacja wprowadziła zmiany m.in. w ustawach:

- o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Karcie Dużej Rodziny,

- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w zakresie udostępniania danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności), systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. w zakresie udostępniania danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek), świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie udostępniania informacji zgromadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia), Prawie o szkolnictwie wyższym (w zakresie dostępu do danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów), systemie informacji oświatowej (w zakresie pozyskiwania informacji z bazy danych systemu informacji oświatowej), a także

- w Prawie o ruchu drogowym (m.in. w zakresie danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców).

Zmniejszenie liczby zaświadczeń

Celem nowelizacji jest m.in. ułatwienie obywatelom ubieganie się o świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze i Kartę Dużej Rodziny poprzez zmniejszenie liczby zaświadczeń dołączanych do wniosków o te świadczenia. W przypadku uczęszczania danej osoby do szkoły, czy szkoły wyższej wystarczające będzie złożenie oświadczenia. Po zmianach, organ, który ustala prawo do świadczeń, sam zweryfikuje potrzebne informacje na podstawie właściwych rejestrów.

W przepisach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, wychowawczych i Karty Dużej Rodziny wprowadzono zmiany w zakresie udostępniania informacji zawartych w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek. Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny dotyczą także udostępniania danych z rejestru PESEL i Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmiany dotyczące kierowców

W ustawie – Prawo o ruchu drogowym nowelizacją rozszerzono zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o dane dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego. Powinny one obejmować m.in.

- nazwę naruszenia – obejmującą kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia oraz informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w razie potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem, a także

- sumę punktów za te naruszenia.

Ustawodawca umożliwił udostępnianie wskazanych wyżej informacji osobie, której dotyczą, drogą elektroniczną, po uwierzytelnieniu profilem zaufanym ePUAP. Zmiany te weszły w życie 24 kwietnia 2017 r. Nowelizacją nałożono także na policję obowiązek przekazania do centralnej ewidencji kierowców danych zgromadzonych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do 23 kwietnia 2017 r. Organom Inspekcji Ochrony Środowiska będzie przysługiwać nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, ale ten przepis wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2017 r.

podstawa prawna: ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (DzU z 2017 r., poz. 777)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA