fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia prawnicze

Obowiązkowe OC adwokatów

123RF
W ubezpieczeniu OC zawodowym jest wiele elementów ochrony wykraczających poza wymogi prawa - przypomina adwokatura.

Większość adwokatów ubezpieczona jest standardowo na sumę 100 tys. euro. Gdy jednak pojawia się roszczenie, często adwokaci decydują się na zwiększenie ochrony, np. poprzez wybór wyższej sumy gwarancyjnej. Jednak nawet w przypadku szkody, często umyka dodatkowy zakres ochrony, jaki gwarantuje członkom NRA Umowa Generalna zawarta z PZU SA i Warta SA.

Najwyższa ochrona w ramach OC podstawowego to 1 mln euro. Co ważne, wszystkie warianty, z wyjątkiem 50 tys. euro, posiadają dodatkowe grupowe ubezpieczenie OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia 250 tys. euro na każdego adwokata.

Dodatkowa ochrona w ramach OC adwokata

Obecnie w ramach składki za obowiązkowe OC każdy adwokat objęty jest również ochroną rozszerzoną o inne ryzyka. Należą do nich:

- odpowiedzialność cywilną adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł

- odpowiedzialność za każdego aplikanta działającego w imieniu adwokata

- odpowiedzialność za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata - ubezpieczenie NNW

- na dodatkową sumę 25.000 zł (dla uszczerbków powyżej 20%) - klauzula OC za działalność biurową

– na dodatkową sumę 100.000 zł - klauzula OC pracodawcy

- na dodatkową sumę 100.000 zł - klauzula OC w życiu prywatnym

- na dodatkową sumę 100.000 zł - klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów

- na dodatkową sumę 100.000 zł

Powodem dołączenia do ubezpieczenia obowiązkowego powyższych ryzyk były doświadczenia z likwidacji szkód oraz chęć zwiększenia ogólnego poziomu ochrony także w życiu prywatnym. Naczelna Rada Adwokacka oraz PZU, Warta, iExpert.pl doszły do wniosku, że należy wesprzeć członków palestry w różnych sytuacjach, mogących prowadzić do powstania roszczenia. Dlatego udostępniono dodatkowe narzędzia, które gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa.

Regres oraz funkcja kuratora w zakresie

W zakresie obowiązkowego OC adwokata wyłączony jest regres. Oznacza to, że ubezpieczyciel rezygnuje z prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, które są efektem rażącego niedbalstwa adwokata lub zostały wyrządzona umyślnie przez aplikantów, praktykantów i pracowników.

Dodatkowo polisa OC obejmuje funkcję kuratora pełnioną przez adwokata na sumę 25 tys. zł. Co oznacza, że nie musi wykupować dodatkowego ubezpieczenia, do którego posiadania w tym zakresie jest także zobligowany przepisami prawa.

Ochroną objęte są także wszelkie szkody będące wynikiem błędu aplikantów oraz praktykantów i pracowników, którzy działają w imieniu mecenasa, jeśli między ubezpieczonym a pracownikiem zawarta jest umowa o pracę, dzieło lub zlecenie.

Zawód adwokata opiera się na pracy z dokumentami – pisma upominawcze, procesowe i sądowe, umowy czy akta sądowe, to treść tej działalności. Zniszczenie, zagubienie czy kradzież dokumentów powierzonych przez klienta może mieć bardzo poważne konsekwencje i skutkować roszczeniem. Dlatego obowiązkowe OC zostało rozbudowane o to ryzyko i gwarantuje wypłatę odszkodowania do sumy 100 tys. zł.

Adwokat, który zazwyczaj jest także pracodawcą, otrzymał osobną ochronę OC w razie wypadku osób zatrudnionych w czasie pracy. Podobnie, ale w odniesieniu do klientów, funkcjonuje OC działalności biurowej. W obu przypadkach ubezpieczyciel wypłaci do 100 tys. zł, jeśli dojdzie do szkody w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez prawnika. Przyczyny roszczenia mogą być prozaiczne - awaria sprzętu, upadek, wadliwe instalacje, zwykle niespodziewane mogą jednak generować niepotrzebne koszty.

Ochrona w życiu prywatnym

Zabezpieczenie adwokata w ramach obowiązkowego OC nie ogranicza się tylko do wykonywanego zawodu. Dzięki Umowie Generalnej przedstawiciele palestry mają także ochronę w życiu prywatnym. Dotyczy ona odpowiedzialności wobec osób trzecich, a odszkodowanie może sięgnąć 100 tys. zł. Ponadto Umowa przewiduje wypłatę zadośćuczynienia do 25 tys. zł, jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu (ale jeśli jest on większy niż 20%) w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie NNW obejmuje świadczenia z tytułu śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obejmuje m.in. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych. Gwarantuje też świadczenie za leczenie uciążliwe oraz usługi powypadkowe typu assistance na terenie Polski.

Z punktu widzenia adwokata, zwykle osoby aktywnej, która jest narażona na różnego rodzaju ryzyka, odszkodowanie z ubezpieczenia może być cennym wsparciem w razie wypadku.

Wsparcie prawne dla prawnika?

Kolejnym dodatkowym elementem w OC obowiązkowym jest usługa asysty prawnej. Umożliwia ona adwokatom skorzystanie z profesjonalnych porad prawnych, które obejmują wskazówki i instrukcje dotyczące postępowania, przy odpowiedzialności cywilnej zawodowej wobec klienta.

Oprócz rekomendacji działań w przypadku pojawienia się roszczeń, usługa obejmuje podjęcie mediacji. Dotyczy to sytuacji, gdy uchybienie ze strony adwokata nie powoduje powstania jego odpowiedzialności cywilnej.

Dlaczego mecenas, będący ekspertem w dziedzinie prawa, miałby w ogóle korzystać z tego rozwiązania? Głównym celem jest utrzymanie poprawnych relacji adwokata z klientem lub kontrahentem i nie dopuszczenie do ich pogorszenia. Dużo łatwiej to osiągnąć, gdy w razie sporu adwokat nie angażuje się bezpośrednio w jego rozstrzygniecie.

Największą wartością asysty jest możliwość pokierowania sytuacją sporną w ten sposób, by nie doprowadziła do powstania roszczenia i w konsekwencji wypłaty odszkodowania. Ale równie ważna jest możliwość rozwiązania sytuacji konfliktowej w sposób polubowny, który jest do przyjęcia dla obu stron. Dlatego warto korzystać ze wsparcia prawnego już na wczesnym etapie konfliktu, tak by nie dopuścić do jego eskalacji.

Uwaga: Polisa co roku jest automatycznie wznawiana 1 stycznia, ale sumę gwarancyjną można zwiększyć w dowolnym czasie, składając deklarację w odpowiedniej radzie adwokackiej lub za pośrednictwem iExpert.pl – firmy obsługującej umowę generalną.

Źródło: www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA