fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego chce by TK zdecydował o ewentualnym wyłączeniu jej sędziów

Fotolia.com
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła zapytać Trybunał Konstytucyjny, czy zgodne z konstytucją są przepisy dopuszczające wnioski o wyłączanie sędziów wyłonionych w postępowaniach przed Krajową Radą Sądownictwa w aktualnym składzie.

Postanowienie zostało wydane 7 maja 2019 r., lecz teraz w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego opublikowane zostało uzasadnienie do tego postanowienia.

Trzyosobowy skład SN rozpatrywał skargę Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA mecenasa Sławomira Zdunka. Powodem odwołania było zgłoszenie przez niego swojej kandydatury do Sądu Najwyższego. ORA uznała, że adwokat w ten sposób legitymizował niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie.

Mec. Zdunek poprosił ministra sprawiedliwości  Zbigniewa Ziobro o wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uchylenie tej uchwały.  Jego zdaniem decyzja ORA  dyskredytuje jego dobre imię jako adwokata, działacza samorządowego i kandydata do SN, a także rażąco narusza prawo. Minister sprawiedliwości zaskarżył uchwałę ORA, ale zanim SN przystąpił do rozpoznania skargi,  ORA zwróciła się o wyłączenie od rozpoznania sprawy 19 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Uznała, że są wątpliwości co do skuteczności ich powołania na urząd sędziego przez nową Krajową Radę Sądownictwa z powodu wątpliwości co do legalności procedury wyboru sędziów do tej Izby. ORA wskazywała też na wątpliwości co do możliwości zachowania obiektywizmu w sprawie przez tych sędziów.

W ocenie ORA dokonując oceny zaskarżonej uchwały ws. mec. Zdunka, Sąd Najwyższy będzie w istocie analizował poglądy ORA odnoszące się do procedury wyboru sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Byłby zatem sędzią we własnej sprawie.

Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN postanowili zatem zapytać o swój status Trybunał Konstytucyjny.

1. Czy art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza wniosek o wyłączenie sędziego powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w skład której wchodzą sędziowie wybrani w sposób przewidziany w art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 976 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3), - jest zgodny z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 r., poz. 5 ze zm.) w zakresie, w jakim obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym stanowi akt niewymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, - jest zgodny z art. 144 ust. 2 oraz art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

3. Czy art. 1 w związku z art. 82 i art. 86, art. 87, art. 88 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim stanowi normatywną podstawę rozstrzygania przez Sąd Najwyższy o: a) statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego Sądu Najwyższego, b) skuteczności czynności sądu dokonanej z udziałem tej osoby, a także c) czynnym i biernym prawie wyborczym do organów sądu, w tym legitymacji tej osoby do sprawowania funkcji w organach sądu, zaś w przypadku Sądu Najwyższego – także w organach izb tego Sądu - jest zgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17 oraz art. 183 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

Pytania te wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Trybunału Konstytucyjnego 7 czerwca.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA