fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT/CIT: czy różnice kursowe wpływają na podstawę amortyzacji

123RF
Firma skoryguje cenę nabycia oraz koszt wytworzenia składnika majątku o różnice kursowe, które zostały naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Wartość początkowa środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) stanowi podstawę do naliczania i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W zależności od sposobu pozyskania składnika majątku (np. zakup, otrzymanie w formie darowizny lub aportu, czy wytworzenie we własnym zakresie), wartość początkowa środka trwałego będzie się różnie kształtować. Większość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnicy pozyskują w drodze odpłatnego nabycia. Głównie są to umowy kupna. W takim przypadku za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się co do zasady cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

Cenę nabycia oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 16g ust. 5 ustawy o CIT i art. 22g ust. 5 ustawy o PIT.

Przykład

Firma A nabyła w kwietniu 2018 r. maszynę od firmy niemieckiej. Jej cena nabycia po przeliczeniu na złote wyniosła 100 124, 86 zł. VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia maszyny został w całości odliczony w deklaracji VAT-7 za kwiecień. Maszyna została oddana do używania i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2018 r. Przed oddaniem do używania firma A zapłaciła za nabytą maszynę. Z związku z tą zapłatą w firmie A powstały:

• wariant I: ujemne różnice kursowe w wysokości 16,14 zł – o tę wartość firma A powinna zwiększyć cenę nabycia, a zatem wartość początkowa maszyny wyniesie 100 141 zł (100 124, 86 zł + 16,14 zł).

• wariant II: dodatnie różnice kursowe w wysokości 10,86 zł – o tę wartość firma A powinna zmniejszyć cenę nabycia, a zatem wartość początkowa maszyny wyniesie 100 114 zł (100 124, 86 zł – 10,86 zł).

Jeżeli zapłata za maszynę nastąpiłaby już po oddaniu jej do używania, np. we wrześniu 2018 r., to w takiej sytuacji powstałe różnice kursowe nie wpływają na wartość początkową maszyny. W tym przypadku różnice te zwiększą przychody (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne różnice kursowe).

KONIEC PRZYKŁADU

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

art. 16g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA