Spółka uczestnicząca w postępowaniu dyscyplinarnym wobec radcy prawnego zwróciła się do dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej wykonania prawomocnych kar dyscyplinarnych. Chciała wiedzieć, czy radca zapłacił nakazane mu 8 tys. zł kary pieniężnej i koszty postępowań dyscyplinarnych oraz w jakim terminie została wykonana orzeczona wobec prawnika kara zakazu sprawowania patronatu na rok.

Czytaj także:

SN: nagana dla radcy prawnego za opieszałość to kara adekwatna

Wicedziekan Rady OIRP poinformował spółkę, że w postępowaniu dyscyplinarnym wykonawczym pokrzywdzonemu nie przysługuje status strony, nie ma więc podstawy prawnej do udzielenia żądanej informacji. Nie jest to też informacja publiczna, lecz wewnątrzorganizacyjna samorządu zawodowego radców prawnych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu spółka zwróciła się o zobowiązanie Rady OIRP do udzielenia informacji publicznej. Zdaniem spółki rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych dotyczące oceny działalności radców prawnych są informacją publiczną, a decyduje o tym szczególny rodzaj zadań wykonywanych przez zawody zaufania publicznego, do których należy zawód radcy prawnego. Błędne jest więc stanowisko organów samorządu radcowskiego, które sprowadzają postępowanie dyscyplinarne oraz wykonanie prawomocnie orzeczonych kar wyłącznie do spraw czysto wewnętrznych samorządu radcowskiego.

Skarżący wygrali w sądzie. Organy samorządów gospodarczych i zawodowych są obowiązane do udzielania informacji publicznej – przypomniał WSA. Spór toczy się natomiast o to, czy taką informacją są dane dotyczące wykonania prawomocnych kar orzeczonych w postępowaniach dyscyplinarnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swoich obowiązków zawodowych. Sprawowanie władzy dyscyplinarnej przez organy samorządu zawodowego jest więc wykonywaniem zadań publicznych, a rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych są informacją publiczną i nie odnoszą się do spraw organizacyjnych, lecz do spraw publicznych – stwierdził sąd. W postępowaniu wykonawczym dziekan Rady OIRP podejmuje czynności wykraczające poza sferę wewnątrzorganizacyjną samorządu. A więc np. zawiadamia sądy, prokuratury, pracodawców i inne podmioty, na rzecz których pracuje radca, o orzeczeniu kary zawieszenia czy pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Kary pieniężne i koszty postępowania dyscyplinarnego podlegają egzekucji prowadzonej w trybie kodeksu postępowania cywilnego, a dziekanowi przysługują uprawnienia wierzyciela. Dziekan Rady OIRP błędnie więc uznał, że informacja żądana przez spółkę nie jest informacją publiczną – orzekł WSA. I zobowiązał dziekana Rady OIRP do rozpatrzenia wniosku spółki w terminie 14 dni od zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: IVSAB/Wr 62/19

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ