Wszystkie przekazane przedmioty zostały zabezpieczone w toku postępowania dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.

Wśród nich jest zarówno sprzęt elektroniczny, który będzie służył jako wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy, które będą służyły policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Prokuratura Krajowa informuje, że przekazanie szpitalom i policji, zabezpieczonego od mafii VAT-owskich sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31 marca 2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Śledztwo prowadzone przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.

– Na obecnym etapie postępowania prokurator ustalił, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 550 milionów złotych, zaś w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Doprowadziło to do uszczuplenia podatku VAT w wysokości około 127 milionów złotych – powiedziała Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak.