To już kolejna krytyczna opinia wobec tego projektu, jaką wystosowały środowiska prawnicze.

Jak czytamy na samym wstępie "projekt stwarza istotne zagrożenia dla konstytucyjnej pozycji KRS, a w konsekwencji dla jej zdolności do realizacji podstawowego zadania, jakim jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów"

Zasadnicze zastrzeżenia Komisji Praw Człowieka przy KRRP budzi przede wszystkim przepis, który przewiduje wybór 15 członków Rady pochodzących spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, przez Sejm. Komisja podziela w tym zakresie opinię przedstawioną przez Radę Wykonawczą Europejskich Sieci Rad Sądownictwa na temat projektu ustawy, która zwraca uwagę, że „mechanizm powoływania członków Rady wybieranych spośród sędziów musi być systemem, który wyklucza ingerencję władzy wykonawczej lub ustawodawczej, a wybór sędziów powinien być dokonywany jedynie przez innych sędziów na zasadzie szerokiej reprezentacji odpowiednich sektorów władzy sądowniczej".- Proponowane przez projektodawcę rozwiązanie wydaje się więc w sposób oczywisty naruszać konstytucyjną zasadę podziału władz, o której mowa w art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, upolityczniać wybór członków Krajowej Rady, a przez to – mając na względzie wskazane wyżej funkcje KRS – w konsekwencji podważać bezstronność i niezawisłość sędziowską - wytyka Komisja Praw Człowieka.

Istotne wątpliwości Komisji budzi także przepis projektu, który przewiduje przedstawianie Prezydentowi RP przez Krajową Radę Sądownictwa co najmniej dwóch kandydatów do pełnienia urzędu sędziego. Komisja przypomina, że już obecnie Prezydent RP uznaje, że może odmówić powołania kandydata na stanowisko sędziowskie. - Rozszerzenie jego kompetencji na wybór kandydata z palety przedstawionej mu przez Radę spowoduje, że organ władzy wykonawczej uzyska tak istotny wpływ na władzę sądowniczą, że w istocie naruszyć to może niezależność sądów i niezawisłość sędziów - wskazują radcowie.

Co więcej w opinii Komisji, podzielenie Krajowej Rady na Pierwsze i Drugie Zgromadzenie nie znajduje żadnego uzasadnienia konstytucyjnego, a jedynym efektem nowych przepisów może być blokowanie wyboru kandydatów sędziowskich, proponowanych przez sędziów zasiadających w KRS, przez polityków, którzy posiadać będą większość Pierwszym Zgromadzeniu Rady. - Rozwiązanie, które może sparaliżować działanie konstytucyjnego organu może być uważane za rażąco naruszające, zawartą w preambule Konstytucji RP, zasadę sprawnego i rzetelnego działania instytucji państwowych - czytamy.

Komisja Praw Człowieka przy KRRP zaapelowała do Ministra Sprawiedliwości, Rady Ministrów oraz wszystkich władz państwowych o wzięcie pod uwagę przedstawionych wątpliwości.