Zmienią się zasady poboru opłat komorniczych od eksmisji. W piątek posłowie uchwalili nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jej autorem jest Senat. Projekt realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. dotyczące opłaty za opróżnienie lokalu mieszkalnego. Trybunał uznał w swoim wyroku za niekonstytucyjny jeden z zapisów ustawy o komornikach sądowych w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za eksmisję (tj. w wypadku świadczeń niepieniężnych) z mieszkania i opróżnienie lokalu mieszkalnego, jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie się wyprowadzi.

Nowe przepisy przewidują, że po wszczęciu postępowania wierzyciel będzie wnosił opłatę tymczasową w wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ma na to siedem dni od doręczenia wezwania. Jeżeli tego nie zrobi, wniosek zostanie zwrócony lub komornik odmówi wykonania eksmisji.

Natomiast gdy już dojdzie do skutecznego przeprowadzenia egzekucji, komornik pobierze od wierzyciela opłatę uzupełniającą w wysokości różnicy między opłatą ostateczną a uiszczoną wcześniej przez wierzyciela. W tym celu również wystosuje wezwanie, a wierzyciel będzie miał siedem dni na zapłatę.

To niejedyne zmiany. Nowe przepisy obniżają opłatę stałą do wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przy czym za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

Nowelizacja przewiduje, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowych przepisów będą miały zastosowanie zmienione już uregulowania.

etap legislacyjny: trafi do Senatu