W projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania zrezygnowano z określenia tygodniowej liczby godzin, które powinny być przeznaczone na poszczególne zajęcia obowiązkowe. Wprowadzono natomiast minimalne limity godzin, które muszą być zrealizowane w cyklu kształcenia, oraz ustalono sztywno tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych dla każdej klasy. Projekt nie przewiduje też godzin do dyspozycji dyrektora szkoły innych niż wynikające z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty nauczyciela. Rozwiązania te nie tylko pozwolą dyrektorom liceów na budowanie zróżnicowanej oferty zajęć, ale też wymuszą zmianę organizacji pracy szkoły. Będą oni musieli zaproponować przedmioty uzupełniające i te, które w kierowanym przez niego liceum będą nauczane w zakresie rozszerzonym oraz ustalić wymiar nauczania wszystkich przedmiotów, tak by był on zgodny z przepisami prawa.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym i uzupełniające muszą być zrealizowane w wymiarze minimum 870 godzin w ciągu trzech lat – czyli 29 godzin tygodniowo (dotychczas było ich dziesięć). Każdy z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym będzie realizowany w wymiarze minimalnym, zależnie od przedmiotu 240 lub 180 godzin. Uczniowie, którzy wybiorą mniejszą liczbę przedmiotów w zakresie rozszerzonym, będą mieli prawo i obowiązek uczęszczać na przedmioty uzupełniające. Poza historią i społeczeństwem oraz przyrodą mogą je stanowić zajęcia artystyczne, ekonomia w praktyce lub inne przedmioty, dla których nie ustalono podstawy programowej, ale program ich nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Obok przedmiotów wymienionych w projekcie rozporządzenia można więc wprowadzić np. logikę, elementy zastosowań informatyki, prawo w praktyce.

Jeśli rozwiązania przewidziane w projekcie nie ulegną zmianie w wyniku konsultacji społecznych, dyrektorzy liceów będą musieli już niedługo zdecydować, jakie zestawy przedmiotów rozszerzonych (od dwóch do czterech) i uzupełniających zaproponują kandydatom, którzy od 1 września 2012 roku staną się uczniami ich szkół.

Autor jest koordynatorem projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół"