Ustawa o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

stanowi w art. 38 ust. 1 pkt 2, że organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, może – w szczególnie uzasadnionych wypadkach i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty – odwołać go ze stanowiska w trakcie roku szkolnego i bez wypowiedzenia.

– Z tego przepisu wynika wyraźnie, że decyzja dotycząca odwołania opiera się na uznaniu – wyjaśnia Lidia Stupak, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. – Skorzystanie z tego uprawnienia przez wójta jest jednak uzależnione od wystąpienia szczególnie uzasadnionych wypadków, co zawęża pole zastosowania tego przepisu do sytuacji zupełnie wyjątkowych. Uznanie przez organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, że taki wypadek zaistniał, powinno być szczegółowo umotywowane.

Jeśli chodzi o szkoły prowadzone przez gminę, odwołanie nauczyciela z funkcji kierownika następuje na mocy zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zarządzenie to podlega badaniu (kryterium legalności) w trybie nadzoru wojewody, który może je uchylić.

Tak będzie w sytuacji, w której zarządzenie nie zostanie dostatecznie umotywowane przez wskazanie szczególnie uzasadnionych wypadków skutkujących odwołaniem nauczyciela z funkcji kierowniczej.

Jak podkreślił wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 28 października 2011 r., odwołania dyrektora szkoły w trybie art. 38 ustawy o systemie oświaty nie uzasadnia utrata zaufania organu prowadzącego. Potwierdza to orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak np. w wyroku z 25 lutego 2011 r. stwierdził on, że negatywna ocena działalności dyrektora szkoły przez organ prowadzący w zakresie zaniedbań dotyczących organizacji pracy szkoły, a zwłaszcza odmienna wizja prowadzenia placówki oświatowej, nie mieści się w pojęciu szczególnie uzasadnionych wypadków i nie uzasadnia odwołania (sygn. I OSK 2018/10).

Z kolei w wyroku z 9 maja 2001 r. NSA podkreślił, że pojęcie szczególnie uzasadnionych wypadków w rozumieniu art. 38 ustawy o systemie oświaty powinno być rozumiane wąsko. Oznacza ono takie sytuacje, w których nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności ze względu na zagrożenie interesu publicznego. Zagrożenie to musi być na tyle istotne, by nie pozwalało na dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę (sygn. SA 3293/00).

Więcej w serwisie:

Samorząd

»

Zadania

»

Oświata i edukacja

Samorząd

»

Ustrój i kompetencje

»

Uchwały, decyzje, zezwolenia