Prokuratorowi rejonowemu nie spodobały się zapisy uchwały rady gminy, w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, w części obejmującej uregulowania zawarte w załączniku do uchwały pod pozycją H.

Jego zdaniem, zapis dotyczący obowiązku wyrażenia przez składającego deklarację zgody na przetwarzanie przez urząd gminy danych osobowych istotnie naruszał ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Organ, kierując do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę z wnioskiem o stwierdzenie nieważności części uchwały, przyjął, że w normie rangi ustawowej brak jest wymogu zawierania zapisów o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez urząd gminy danych dotyczących mojej osoby, w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych)" .

W odpowiedzi na skargę rada uznała zarzuty prokuratora.

8 lipca 2015 roku WSA stwierdził, że złożona przez zobowiązanego deklaracja uprawnia organ gminy do ewentualnego wydania decyzji administracyjnej lub wystawienia tytułu wykonawczego, lecz nie do tworzenia nowych zbiorów ewidencyjnych.

Zdaniem sądu, ustawa o ochronie danych, odnosząca się również do organów samorządu terytorialnego, wskazuje precyzyjnie zasady przetwarzania danych osobowych. Jest ono dopuszczalne wtedy, gdy wymaga tego realizowanie uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz gdy taki obowiązek wynika wprost z przepisu prawa.

Według WSA, ustawodawca zobowiązał radę gminy do zapewnienia prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Przez co rozumie się, iż gmina miała stworzyć zbiór danych potrzebnych do prawidłowego obliczenia opłaty, lecz nie wskazano jej na potrzebę przetwarzania danych. Dlatego też według poznańskiej instancji, umieszczenie takiego zapisu, pomimo nieistnienia wymogu w normie rangi ustawowej, skutkuje stwierdzeniem nieważności.

Sąd orzekł, iż ustawowe wyliczenie zagadnień przekazanych radzie gminy do uregulowania w drodze uchwały jest wyczerpujące, nie jest zatem dopuszczalna wykładnia rozszerzająca zastosowania tego przepisu, w odniesieniu do innych kwestii. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zatem zawierać jedynie takie dane, które konieczne są do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty (sygn. IV SA/Po 252/15).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ