Od 29 lipca wchodzą w życie przepisy rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz samotnym pokrywa się należności z tytułu m.in. najmu mieszkania czy opłat bieżących za mieszkanie własnościowe. Decyzję w tej sprawie wydaje wójt. Jest też zobowiązany do regulowania tych należności od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.

Wydatki te obciążają budżet państwa i są gminom zwracane na zasadach określonych w przepisach wchodzącego w życie rozporządzenia. Z jego treści wynika, że następuje to na podstawie wykazów poniesionych przez gminę wydatków. Te sporządza wójt. Dowódca jednostki wojskowej dokonuje przelewów na rachunek bankowy gminy w terminie siedmiu dni liczonych od dnia doręczenia wykazów.

Podstawa prawna: rozporządzenie MON z 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom (...) DzU z 14 lipca, poz. 976