Poniżej prezentujemy opracowane w Zespole ds. Cywilnych stanowisko odnośnie tego projektu i wyjątkowo pospiesznego trybu jego konsultacji (w praktyce na wyrażenie opinii otrzymaliśmy jeden dzień).

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w związku z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Stowarzyszenie co do samego rozporządzenia zmieniającego (przesłanego do konsultacji) nie wnosi zasadniczych zastrzeżeń.

Uznać jednak należy jako niedopuszczalne, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 9 grudnia 2013 r. wysyła pismo, w którym zwraca się o nadesłanie ewentualnych uwag do przesłanego projektu rozporządzenia, wyznaczając termin ich nadesłania na dzień 11 grudnia 2013 r. Oczywiste jest, że wysłanie projektu pocztą na dwa dni przed terminem udzielenia odpowiedzi uniemożliwia przeprowadzenie konsultacji, zwłaszcza że korespondencja dotarła do Stowarzyszenia dopiero 11 grudnia 2013 r. tj. w dniu, w którym upływał termin do udzielenia odpowiedzi. W ocenie Stowarzyszenia takie działanie świadczy o pozorności procesu konsultacji, przy pełnej świadomości i akceptacji tego faktu przez Ministerstwo.

Zdaniem Stowarzyszenia nie można przyjąć argumentów wskazanych w piśmie podpisanym przez Pana Jerzego Kozdronia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, o wyznaczeniu krótkiego terminu z uwagi na pilność sprawy. Okoliczności wskazują na to, że był on konsekwencją zaniedbań trwających przez co najmniej cały rok 2013. Z uzasadnienia przesłanego projektu wynika bowiem, że zmiany rozporządzenia są związane głównie z koniecznością wdrożenia zmian systemu informatycznego KRS na skutek nowych uregulowań wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. nr 49 z 2013 r.).

To rozporządzenie, powodujące konieczność zmian systemu informatycznego i zmian formularzy, obowiązuje generalnie od dnia 15 stycznia 2013 r. Przez niemal cały rok 2013 istniał i nadal istnieje więc stan, w którym system informatyczny KRS w wielu kwestiach (w tym również nie regulowanych rozporządzeniem o formularzach, gdyż zmiany dotyczą np. również wpisów z urzędu) jest niezgodny z obowiązującym prawem. Ta sama sytuacja dotyczy również wzorów formularzy, które w istocie w większości powinny zacząć obowiązywać od 15 stycznia 2013 r. wraz ze zmianą systemu informatycznego, jaka powinna od tej daty zaistnieć.

Zauważyć należy, że jeżeli system informatyczny nie był gotowy na tą datę, to powstaje zasadnicze pytanie, dlaczego ówczesny minister Jarosław Gowin w ogóle podpisał rozporządzenie, które przestrzegane być nie mogło i nie było przez rok. To pytanie powinno dotyczyć samej odpowiedzialności polityków za swe działania, bowiem zmiana stanu prawnego bez zapewnienia warunków jej rzeczywistego wdrożenia nie może być uznana za prawidłową.

Zaznaczyć należy więc, że to Ministerstwo Sprawiedliwości w istocie dopuściło do przewlekłości wadliwego stanu prawnego i tylko konsekwencją jego zaniedbania jest obecny brak czasu na zachowanie trybu konsultacji.