Utrzymujące się zaangażowanie tradycyjnych kredytodawców na rynku alternatywnego finansowania przyczynia się do rozwoju ogólnoeuropejskiego rynku finansowania dłużnego udzielanego przez podmioty inne niż banki, głównie fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń, a nawet osoby fizyczne dysponujące znacznym majątkiem (private placement). Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez YouGov, które opublikowała kancelaria Allen & Overy, spółki coraz częściej zaspokajają swoje zapotrzebowanie na kapitał za granicą, mając do swojej dyspozycji wiele rożnych źródeł finansowania.

Z zaprezentowanych danych wynika, że w ubiegłym roku finansowanie dłużne udzielane przez podmioty inne niż banki, jednak za ich pośrednictwem, zyskało na popularności stając się podstawowym sposobem alternatywnego finansowania. Z tej formy finansowania korzysta 54% spółek i 61% inwestorów, przy czym w roku 2015 wartości te wynosiły 48% i, odpowiednio, 58%.

Philip Smith, partner odpowiedzialny za praktykę finansową Allen & Overy, stwierdził: "Choć wystąpiły pewne utrudnienia, takie jak ogłoszenie przez Europejski Bank Centralny interwencjonistycznej polityki monetarnej polegającej na skupie europejskiego długu, to rynek alternatywnego finansowania odnotował w ubiegłym roku zadowalający postęp. Czynnikiem niezaprzeczalnie przyczyniającym się do jego rozwoju jest zaangażowanie banków w transakcje w charakterze pośredników – odgrywają one zasadniczą rolę w łączeniu inwestorów dysponujących kapitałem, który musi pracować, oraz podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków na realizację ich planów biznesowych. Teraz rynek musi kontynuować rozpoczęte w ubiegłym roku działania edukacyjne skoncentrowane na najlepszych praktykach i standaryzacji, co umożliwi mu prawdziwy rozkwit."

Piotr Lesiński, partner kierujący praktyką rynków kapitałowych Allen & Overy w Warszawie, dodał: „Także na polskim rynku zauważalne jest wśród przedsiębiorców zwiększone zainteresowanie finansowaniem alternatywnym w stosunku do kredytu bankowego, np. w drodze emisji dłużnych papierów wartościowych. Coraz więcej przedsiębiorstw wyraża także zainteresowanie pozyskaniem finansowania na rynkach zagranicznych, w drodze emisji euroobligacji lub obligacji typu high yield."

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez YouGov na grupie 360 respondentów, z których po połowie stanowili członkowie wyższej finansowej kadry kierowniczej w spółkach oraz członkowie kierownictwa inwestorów odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w całej Europie, kredyty bankowe nadal stanowią najważniejsze źródło finansowania dla europejskich spółek, zapewniając kredytobiorcom 48% wszystkich środków. Alternatywne finansowanie zaspokajające 33% zapotrzebowania na kapitał stało się jednak ważnym elementem krajobrazu finansowego, zajmując miejsce zwolnione w następstwie ostrego spadku wartości udzielanych kredytów bankowych, który nastąpił na całym świecie bezpośrednio po kryzysie finansowym.

Perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw są szczególnie korzystne. Niemal połowa (44%) inwestorów zamierza poszerzyć ofertę finansowania dla małych przedsiębiorstw. Ponadto, niemal dwie trzecie inwestorów (64%) przewiduje w następnych pięciu latach podobny wzrost w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Choć w roku 2016 wśród inwestorów wiedza na temat inicjatyw rynkowych mających na celu zapewnienie dalszego rozwoju alternatywnego finansowania – takich jak przewodnik po ogólnoeuropejskim rynku finansowania dla spółek udzielanego przez podmioty inne niż banki oraz standardowa dokumentacja transakcji – utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie (76%), wśród spółek nastąpił spadek z 76% do 53%. Oznacza to, że banki i kancelarie prawnicze muszą wciąż rozpowszechniać wśród uczestników rynku wiedzę na temat dostępnych im różnorodnych form finansowania.